Share on
 

Dịch vụ tra cứu

Dành cho đối tác

 

Trang chủ → Viết bản mô tả sáng chế


Bản mô tả sáng chế là tài liệu cốt lõi của đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế. Bản mô tả sáng chế là căn cứ để thẩm định viên tiến hành thẩm định và đưa ra quyết định về việc cấp hay từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế. Bản mô tả sáng chế cũng là căn cứ để đánh giá giải pháp kỹ thuật khác có xâm phạm bằng độc quyền đã được cấp hay không?

Bản mô tả sáng chế tốt sẽ giúp rút ngắn thời gian thẩm định hình thức (sớm được chấp nhận đơn hợp lệ), tăng khả năng được cấp bằng, giảm khả năng bị hủy bằng từ bên thứ ba sau khi được cấp bằng và làm dễ dàng hơn trong việc xử lý xâm phạm khi có vấn đề xam phạm quyền nảy sinh.

Do đó, việc viết bản mô tả sáng chế là vô cùng quan trọng, đòi hỏi người viết phải có kiến thức chuyên môn không những về lĩnh vực kỹ thuật của giải pháp kỹ thuật (để hiểu giải pháp kỹ thuật và đảm bảo tính rõ rang, bộc lộ đầy đủ của bản mô tả sáng chế), tra cứu tình trạng kỹ thuật của sáng chế (để nhận diện tình trạng kỹ thuật và tránh các vấn đề về tính mới và trình độ sáng tạo) mà còn phải am hiểu về pháp luật bảo hộ sáng chế (để đảm bảo các yêu cầu về tính thống nhất cũng như khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế).

Bản mô tả sáng chế bao gồm các phần chính như sau: tên sáng chế, phần mô tả sáng chế, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ (nếu có) và tóm tắt sáng chế. Chi tiết về thứ tự và yêu cầu đối với mỗi phần như sau:

Tên sáng chế

Tên sáng chế phải thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký, ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo. Ngoài ra, tên sáng chế cũng cần phản ánh một cách đầy đủ đối tượng yêu cầu bảo hộ.

Ví dụ, bạn muốn đăng ký bảo hộ sáng chế cho “hợp chất A” mà bạn là người đầu tiên tổng hợp được, đồng thời bạn cũng muốn đăng ký bảo hộ cho quy trình điều chế hợp chất A này cũng như dược phẩm mà trong đó hợp chất A là thành phần hoạt tính. Như vậy, bạn xác định được ba đối tượng yêu cầu bảo hộ của mình là “hợp chất A”, “quy trình điều chế hợp chất A” và “dược phẩm chứa hợp chất A”. Tên sáng chế của bạn sẽ là “Hợp chất A, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này”.

Trong ví dụ nêu trên, với tên sáng chế như “Hợp chất A mới, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này”, thẩm định viên sáng chế sẽ cho rằng tên sáng chế có tính khuếch trương hoặc quảng cáo do việc sử dụng thuật ngữ “mới”.

Một lưu ý là tên sáng chế không được thể hiện thành phần riêng, ví dụ “Tên sáng chế: Hợp chất A, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này”. Bạn chỉ cần thể hiện nó thành dòng hoặc các dòng riêng biệt (tốt nhất là viết in hoa và in đậm, căn giữa) ngay ở những dòng đầu tiên của trang thứ nhất.

Phần mô tả sáng chế

Phần mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ là hai phần quan trọng nhất của bản mô tả sáng chế. Phần mô tả sáng chế bao gồm các đề mục nhỏ sau (theo thứ tự):

            Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

            Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

            Bản chất kỹ thuật của sáng chế

            Mô tả tóm tắt các hình vẽ (nếu đơn có hình vẽ)

            Mô tả chi tiết sáng chế

            Ví dụ thực hiện sáng chế (một số đơn về thiết bị không cần phần này)

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập là lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan. Nếu sáng chế có nhiều lĩnh vực liên quan thì phải chỉ ra tất cả các lĩnh vực. Trong ví dụ nêu trên, phần này có thể được thể hiện như sau:

“Sáng chế đề cập đến hợp chất A hữu ích để… và quy trình điều chế hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất A và…”

Phần này được tiếp nối ngay sau tên sáng chế và được viết ngắn gọn, đề mục được để riêng một dòng, căn trái và cách dòng cho tách biệt (áp dụng cho toàn bộ các đề mục nhỏ trong phần mô tả sáng chế).

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Phần này bạn cần mô tả được vắn tắt các giải pháp kỹ thuật gần nhất với giải pháp của bạn. Bạn cũng cần lưu ý là thể hiện chỉ dẫn tài liệu một cách rõ ràng để người đọc có thể dễ dàng tìm thấy tài liệu. Việc đưa tài liệu và mô tả tài liệu trong phần này cần cân nhắc kỹ vì có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ của đơn như tính mới và trình độ sáng tạo. Nhiều trường hợp đơn bị từ chối tính mới hoặc trình độ sáng tạo trên cơ sở chính các tài liệu được mô tả trong phần tình trạng kỹ thuật này.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Bản chất kỹ thuật của sáng chế là phần mô tả cách thức để đạt được mục đích của sáng chế. Phần này phải mô tả chi tiết giải pháp kỹ thuật đến mức đủ để xác định được bản chất của giải pháp đó.

Phần bản chất kỹ thuật của sáng chế thường được mở đầu bằng đoạn trình bày mục đích mà sáng chế cần đạt được hoặc vấn đề mà sáng chế cần giải quyết. Mục đích hoặc vấn đề nêu trên cần được trình bày một cách khách quan, không mang tính chất quảng cáo và phải nhằm khắc phục được các nhược điểm của các giải pháp kỹ thuật gần nhất nêu ra trong phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế.

Mô tả tóm tắt các hình vẽ

Nếu bản mô tả có phần hình vẽ để làm rõ bản chất của sáng chế thì phải có phần mô tả vắn tắt các hình vẽ. Ví dụ,

Hình 1 là phổ hồng ngoại của hợp chất A.

Hình 2 là phổ cộng hưởng từ hạt nhân của hợp chất A

Mô tả chi tiết sáng chế

Phần này phải mô tả được chi tiết một hoặc một số phương án thực hiện sáng chế, tức là giải pháp kỹ thuật cụ thể mà bạn muốn đăng ký bảo hộ sáng chế, sao cho người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể đạt được mục đích đề ra của sáng chế hoặc thực hiện được sáng chế.

Phần này cần được thiết kế sao cho đảm bảo sự bộc lộ đầy đủ của đối tượng yêu cầu bảo hộ trong phần yêu cầu bảo hộ cũng như đảm bảo tính rõ ràng. Điều này là quan trọng tương đương với tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế, tức là một trong các điều kiện để thẩm định viên đánh giá khi thẩm định cũng như bên thứ ba hướng tới để hủy bằng độc quyền sau khi đã được cấp bằng.

Ví dụ thực hiện sáng chế

Phần này là phần chứng minh khả năng áp dụng và thực hiện sáng chế. Việc nêu ví dụ thực hiện sáng chế nói chung là cần thiết đối với sáng chế dạng chất hoặc quy trình trong đó đề cập đến các điều kiện kỹ thuật cụ thể (nhiệt độ, áp suất, thời gian,v.v.) để thực hiện quy trình hoặc tạo ra chất đó.

Trong ví dụ thực hiện sáng chế cần phải chỉ ra được một hoặc một số phương án theo sáng chế được thực hiện cụ thể. Ví dụ, quy trình chi tiết đối với việc điều chế hợp chất A trong ví dụ nêu trên từ chất phản ứng, các bước phản ứng, tỷ lệ các chất, chi tiết tiến hành các bước, điều kiện phản ứng, điều kiện tinh chế, dữ liệu cụ thể chứng minh sản phẩm thu được,v.v.

Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

Yêu cầu bảo hộ là phần quan trọng nhất của bản mô tả sáng chế, nó quyết định khả năng đáp ứng tiêu chuẩn cấp bằng đối với đơn đăng ký và có những quy định và cấu trúc như nêu dưới đây.

Quy định đối với yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ phải được phần mô tả minh họa một cách đầy đủ, bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết.

Các dấu hiệu kỹ thuật trong Yêu cầu bảo hộ phải rõ ràng, chính xác và được chấp nhận trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng

Yêu cầu bảo hộ không được viện dẫn đến phần mô tả và hình vẽ, trừ trường hợp viện dẫn đến những phần không thể mô tả chính xác bằng lời, như trình tự nucleotit và trình tự axit amin, nhiễu xạ đồ, giản đồ trạng thái....

Nếu đơn có hình vẽ minh hoạ yêu cầu bảo hộ thì dấu hiệu nêu trong Yêu cầu bảo hộ có thể kèm theo các số chỉ dẫn, nhưng phải đặt trong ngoặc đơn. Các số chỉ dẫn này không được coi là làm giới hạn yêu cầu bảo hộ.

Cấu trúc của yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ có thể bao gồm một hoặc nhiều điểm. Trong đó Yêu cầu bảo hộ nhiều điểm có thể được dùng để thể hiện một đối tượng cần được bảo hộ, với điểm đầu tiên (gọi là điểm độc lập) và điểm (các điểm) tiếp theo dùng để cụ thể hoá điểm độc lập (gọi là điểm phụ thuộc); hoặc thể hiện một nhóm đối tượng yêu cầu được bảo hộ, với một số điểm độc lập, mỗi điểm độc lập thể hiện một đối tượng yêu cầu được bảo hộ trong nhóm đó, mỗi điểm độc lập này có thể có điểm (các điểm) phụ thuộc.

Các điểm của Yêu cầu bảo hộ phải được đánh số liên tiếp bằng chữ số Ả-rập, sau đó là dấu chấm.

Yêu cầu bảo hộ nhiều điểm dùng để thể hiện một nhóm đối tượng phải đáp ứng các yêu cầu: các điểm độc lập, thể hiện các đối tượng riêng biệt, không được viện dẫn đến các điểm khác của Yêu cầu bảo hộ, trừ trường hợp việc viện dẫn đó cho phép tránh được việc lặp lại hoàn toàn nội dung của điểm khác; các điểm phụ thuộc phải được thể hiện ngay sau điểm độc lập mà chúng phụ thuộc.

Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày trên (các) trang riêng biệt với phần mô tả sáng chế và tóm tắt sáng chế. Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ phải được trình bày thành một câu.

Ví dụ

            1. Hợp chất A có công thức…

            2. Quy trình điều chế hợp chất A bao gồm các bước…

            3. Dược phẩm chứa hợp chất A và….

Hình vẽ

Các hình vẽ được thể hiện thành (các) trang riêng biệt và không được đưa vào phần mô tả. Phải theo quy cách vẽ kỹ thuật, rõ nét mô tả phối cảnh hoặc mặt cắt, đồ thị, biểu đồ… Một trang có thể trình bày nhiều hình vẽ khác nhau. Việc đánh số trang hình vẽ phải được thực hiện liên tiếp sau phần yêu cầu bảo hộ hoặc đánh số riêng sau phần tóm tắt.

Phần tóm tắt sáng chế

Bản tóm tắt sáng chế được dùng để mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin. Bản tóm tắt có thể có hình vẽ, công thức đặc trưng.Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn
 

Hỗ trợ online

0936 016 091 (24/7)
contact@vnipa.com

Địa chỉ VPGD:
Tầng 2, CT2 Trung tâm thương mại – Tòa nhà The Pride – KĐT mới An Hưng

Thông tin sáng chế

Motorola sáng chế “thủy tinh thông minh” cho màn hình tự làm lành (01:08 | 17/08/2017)
 
Waymo sáng chế ôtô có thể điều chỉnh độ cứng nếu va chạm người đi đường (10:33 | 15/08/2017)
 
Bằng sáng chế cho thấy xe môtô có tuabin tăng nạp của Suzuki là hoàn toàn có thể (10:38 | 03/05/2017)
 
Google sáng chế tính năng kéo và thả thông minh cho Android (04:50 | 26/04/2017)
 
Ford sáng chế các túi khí gắn ở nóc xe để bảo vệ khi xe bị lật cuộn (05:49 | 25/04/2017)
Các túi khí thông thường được sử dụng bên trong xe oto nhưng túi khí...
 
Bằng sáng chế của Apple về kiểu dáng mới đối với thiết bị lai iphone và laptop (11:07 | 24/03/2017)
 

Thư viện video